De nieuwe coalitie van Alblasserdam, met: Arjan Kraijo, burgemeester Jaap Paans, Peter Verheij en Dorien Zandvliet. (Foto: Cees van der Wal)
De nieuwe coalitie van Alblasserdam, met: Arjan Kraijo, burgemeester Jaap Paans, Peter Verheij en Dorien Zandvliet. (Foto: Cees van der Wal) (Foto: Cees van der Wal)

Portefeuilles bekend in nieuwe coalitie

Alblasserdam - In de gemeenteraadsvergadering van 15 mei is het coalitieakkoord 2018-2022 Samen maken we Alblasserdam formeel door formateur Peter Verheij aangeboden aan de voorzitter van de
gemeenteraad, burgemeester Jaap Paans. Daarna lichtte Peter Verheij het proces rond het tot stand komen van het akkoord en de hoofdlijnen toe. Ook werden deze avond de wethouders: Peter Verheij (SGP), Dorien Zandvliet (PvdA) en Arjan Kraijo (CDA) geinstalleerd.

Na de toelichting op het coalitieakkoord door formateur Verheij heeft de raad een eerste reflectie gegeven op het akkoord. Alle partijen zien dit coalitieakkoord als een basis voor het uitwerken van de
Samenlevingsagenda 2018-2022. SGP, CDA en PvdA hebben voorgesteld hiervoor als raad in de komende maand met inwoners en maatschappelijke organisaties gesprekken te voeren in de
samenleving. VVD, D 66 en ChristenUnie pleiten voor een geleidelijker tempo. Afgesproken is dat het college de lopende Samenlevingsagenda 2014-2018, de evaluatie, het coalitieakkoord en de reeds
geplande themagesprekken in de samenleving benut om de raad op 10 juli de eerste versie van de Samenlevingsagenda 2018-2022 voor te leggen.


De coalitiepartijen hebben voorgesteld de portefeuilles als volgt te verdelen:
Burgemeester J.G.A. Paans
- Openbare Orde en Veiligheid
- Handhaving
- Communicatie en Dienstverlening
- Samenwerkingsagenda Molenlanden
- Personeel en Organisatie
- Verbonden partijen in portefeuille: Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid


Wethouder P.J. Verheij, SGP (1e locoburgemeester)
- Openbare Ruimte
- Ondernemen
- Arbeidsmarkt
- Financiën
- Verbonden partijen in portefeuille: Drechtsteden, Gevudo (HVC), Oasen, Eneco, SVHW, Stichting Leerwerkbedrijf Alblasserdam SMILE
- Projecten: Waterhoven, Nedstaal, Renovatie gemeentehuis


Wethouder mw. A.D. Zandvliet, PvdA (2e locoburgemeester)
- Zorg en Welzijn
- Jeugd
- Onderwijs
- Cultuur
- Verbonden partijen in portefeuille: Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid
- Projecten: DOK12, Woonwagens


Wethouder A. Kraijo, CDA (3e locoburgemeester)
- Bereikbaarheid
- Wonen, Duurzaamheid
- Ruimtelijke ordening en milieu
- Sport
- Verbonden partijen in portefeuille: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Sportpark Souburgh
- Projecten: Havengebied, Mercon Kloos, IKC De Twijn


Op 22 mei in het constituerend beraad wordt de voorgestelde portefeuilleverdeling vastgesteld.

Meer berichten