Hoe staat het met de renovatie van gemeentehuis?

Alblasserdam - Het gemeentehuis is toe aan renovatie omdat er sinds 2014 leegstand is, de slechte energetische en technische staat en het niet meer voldoen aan de (wettelijke) eisen waren aanleiding om de initiatieffase voor het project renovatie te starten. Naast de noodzakelijke renovatie heeft de gemeenteraad gevraagd om bij de renovatie een relatie te leggen met de centrumontwikkeling en een verbinding te maken met het plein, waarmee verlevendiging en huiskamergevoel het uitgangspunt moet zijn.


In december 2017 gaf de bibliotheek aan dat zij graag wilden verhuizen naar het te renoveren gemeentehuis, omdat zij graag wilden samenwerken met andere maatschappelijke organisaties en omdat het past in de veranderende rol van de bibliotheek in de samenleving. De bibliotheek en de
gemeente zijn toen in gesprek gegaan met elkaar. De mogelijkheden of dit haalbaar was zijn toen onderzocht. Nadat bleek dat het mogelijk was om een ruimte in het te renoveren gemeentehuis aan de bibliotheek toe te kennen is dat ingepast in het ontwerp.


In juni 2017 heeft de raad ingestemd met een definitief ontwerp voor de renovatie van het gemeentehuis en hiervoor een uitvoeringskrediet van € 7.937.000 beschikbaar gesteld. Daarnaast heeft de raad via een motie het college opgedragen om maximale inspanningen te leveren om economisch maatschappelijke waarde toe te voegen aan de vrije ruimte in het nieuwe gemeentehuis.
In november 2017 zijn we gestart met een Europese Aanbestedingsprocedure, waarvoor vier partijen zich hadden ingeschreven. Daarvan haakten drie partijen af. Als motivatie gaven zij dat ze onvoldoende tijd hadden voor de uitwerking van de offerte of om het werk uit te voeren. Dit ondanks het feit dat ze extra tijd hadden gekregen om een passende aanbieding te doen.

Uiteindelijk heeft er in mei 2018 één inschrijver een offerte ingediend. Deze is inhoudelijk goed beoordeeld, maar omdat de prijs ruim boven de raming lag was de inschrijving ongeldig.

In december 2017 gaf de bibliotheek aan dat zij graag wilden verhuizen naar het te renoveren gemeentehuis, omdat zij graag wilden samenwerken met andere maatschappelijke organisaties en omdat het past in de veranderende rol van de bibliotheek in de samenleving. De bibliotheek en de
gemeente zijn toen in gesprek gegaan met elkaar. De mogelijkheden of dit haalbaar was zijn toen onderzocht. Nadat bleek dat het mogelijk was om een ruimte in het te renoveren gemeentehuis aan de bibliotheek toe te kennen is dat ingepast in het ontwerp.


In januari 2018 was het Definitief Ontwerp verder uitgewerkt in een bestek. De raming daarvan is voor een second opinion aan derden voorgelegd. Hieruit kwamen nagenoeg geen afwijkende bedragen ten opzichte van de oorspronkelijke raming.


In de zomerperiode van 2018 zijn onderhandelingen gestart met de inschrijver om te kijken of er mogelijkheden waren om de prijs bij te stellen en aanpassingen in het plan te realiseren om zo te kunnen bezuinigen. De consequenties van deze aanpassingen brengen met zich mee dat er keuzes gemaakt moeten worden op het gebied van duurzaamheid, comfort en de monumentale eigenschappen van het gebouw. De gesprekken over deze keuzes bevinden zich nu in een afrondende fase.


In juli 2018 hebben we een bericht naar buiten gebracht dat het aanbestedingstraject voor de renovatie van het gemeentehuis van Alblasserdam nog niet tot een gunning van de opdracht heeft geleid. En dat daardoor de start van de renovatie naar verwachting enkele maanden vertraging zou oplopen.


Half september 2018 hebben wij bekend gemaakt dat de selectie van een aannemer voor de renovatie van het gemeentehuis van Alblasserdam langer zou duren dan voorzien. Op dat moment konden we nog geen inhoudelijke informatie over de mogelijke besparingen en de gevolgen hiervan voor het ontwerp naar buiten brengen, omdat het gemeentebestuur het onderhandelingsproces niet wilde verstoren en zorgvuldigheid van groot belang vindt. Wel heeft het college de gemeenteraad een aantal keren (voor en na de zomervakantie) vertrouwelijk geïnformeerd.


Soms staat de gemeente voor dilemma's: wanneer is het juiste moment om naar buiten te treden? Hoe kunnen we voldoen aan de vraag naar informatie en tegelijkertijd zorgvuldig en volledig zijn? We willen immers het onderhandelingsproces niet schaden en ook geen onjuiste en onvolledige informatie geven.


Dat heeft ons doen besluiten om nu, zonder volledig te kunnen zijn omdat we nog niet op alle vragen antwoorden hebben, naar buiten te treden over de huidige stand van zaken.

Waar staan we nu?
De gemeenteraad heeft verzocht om verschillende scenario's uit te werken:
1. De gevolgen van de aanpassingen in het plan nader uitwerken tot een voorstel voor de gemeenteraad.
Over dit scenario is het college positief, omdat we met serieuze partners in gesprek zijn om een deel van de vrije ruimte van het nieuwe gemeentehuis te huren. Daarmee voegt de gemeente economisch maatschappelijk waarde toe aan de vrije ruimte in het nieuwe gemeentehuis. En geeft daarmee gehoor aan de motie van de gemeenteraad. Hierdoor blijven de exploitatielasten hetzelfde. Het is aan de raad om hierover uiteindelijk over te beslissen. We zijn bezig om de overeenkomsten met deze drie samenwerkingspartners (politie, bibliotheek en Smile) uit te werken.
2. Onderhandeling stoppen en nieuwe aanbesteding starten (alleen mogelijk bij substantiële wijziging van het plan). De kans dat er een lagere inschrijving komt is klein.
3. Onderhandeling stoppen en ander plan voor gemeentehuis.


Het college verwacht het raadsvoorstel met de aanpassingen in het plan in november aan de gemeenteraad te sturen. De verwachting is dat de gemeenteraad dit voorstel in december zal behandelen.
15 november wordt er een bijeenkomst voor de inwoners georganiseerd. De reacties die voortvloeien uit deze bijeenkomst gebruikt de raad om tot een weloverwogen besluit te kunnen komen in december.

Meer berichten