Sjaak van de Graaf en Wijnand Treure overhandigden het eindadvies aan wethouder Johan Quik. (Foto: pr)
Sjaak van de Graaf en Wijnand Treure overhandigden het eindadvies aan wethouder Johan Quik. (Foto: pr) (Foto: )

Eindadvies werkgroep Voorstraat-Sluis Groot-Ammers overhandigd

Groot-Ammers - Sjaak van de Graaf en Wijnand Treure overhandigden vorige week het eindadvies over de verkeersproblematiek Voorstraat en Sluis in Groot-Ammers aan wethouder Johan Quik. Zij deden dit namens de werkgroep Voorstraat-Sluis, waarin inwoners en andere belanghebbenden in tien maanden samenwerkten aan een advies. In het advies worden verbeteringen voorgesteld voor de korte termijn. Ook staan er drie scenario's in voor een verbetering op de langere termijn.

Op 17 mei 2018 startte een participatieproces over de verkeersproblematiek Voorstraat-Sluis. Tijdens een bijeenkomst is het verkeersvraagstuk toegelicht aan alle inwoners, overheidspartners, bedrijven en overige stakeholders. Verder zijn die avond de onderzoeksresultaten van het kentekenonderzoek gedeeld. Daarna zijn bewoners, ondernemers, bedrijven en andere belanghebbenden uitgenodigd om hun ervaringen met de verkeerssituatie Voorstraat-Sluis naar voren te brengen.

Werkgroep Voorstraat-Sluis

Tijdens en na afloop van deze bijeenkomst is een werkgroep geformeerd. De werkgroep bestaat uit inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, de provincie Zuid-Holland, de Veiligheidsregio, het waterschap Rivierenland, de Omgevingsdienst, de politie, VVN, de fietsersbond en de gemeente Molenlanden.

De werkgroep heeft zich in de periode juni 2018 tot en met februari 2019 flink wat uren gebogen over de verkeers- en leefbaarheidsproblemen en mogelijke oplossingen. Experts van verkeersbureaus en de Omgevingsdienst ondersteunden de werkgroep met onderzoekswerk naar het probleem en gevolgen van oplossingsrichtingen. De afgelopen weken konden inwoners en ondernemers uit Groot-Ammers reageren op het conceptadvies. Van die gelegenheid hebben 37 personen gebruik gemaakt.

Verbeteringen en toekomst

Op 12 november 2018 zijn mogelijke verbeteringen voor de korte termijn besproken met de bewoners van de Voorstraat-Sluis. De oplossingen bestaan uit verbeteringen van de weginrichting. De voorgestelde verbeteringen leiden niet tot het verlagen van de verkeersintensiteit op de Voorstraat en Sluis en bieden geen oplossing voor langere termijn.

De werkgroep vindt dat er ook andere maatregelen genomen moeten worden of dat een extra weg aangelegd moet worden. Voor de lange termijn zijn er drie scenario's onderscheiden. Of de Voorstraat-Sluis blijft hetzelfde, of er komt een noordelijke of zuidelijke randweg. Alle scenario's zijn beschreven in het eindadvies en beoordeeld. Er is geen wegingsfactor aan de criteria toegekend. Het college van burgemeester en wethouders beoordeelt uiteindelijk het eindadvies en neemt hierover een besluit over.

Wethouder Johan Quik: "Het is een intensieve periode geweest voor de werkgroepleden. Met elkaar leverden zij een mooi eindproduct, waaraan ze werkten met respect voor elkaars standpunten. Het college gaat in gesprek over het eindadvies en de vervolgstappen die nodig zijn. Ik hoop in mei ons besluit aan de werkgroep en de gemeenteraad toe te lichten."

Achtergrond

Al in 2017 is door het gemeentebestuur van Molenwaard besloten om het onderwerp verkeersproblematiek Voorstraat en Sluis op een andere wijze aan te pakken. Het onderwerp is niet nieuw en staat al ruim 20 jaar op de politieke agenda. Nieuw in de totstandkoming van dit advies is dat de problematiek met alle betrokken partijen gezamenlijk is besproken.

Meer berichten