Nieuwe huisvesting Molenlanden in Bleskensgraaf

Molenlanden - Eind 20 1 9 heeft de gemeenteraad van Molenlanden het college van b en w gevraagd een aantal opties uit te werken voor de huisvesting van de gemeente Molenlanden . De uitkomsten van dit onderzoek zijn verwerkt in het raadsvoorste l dat de gemeenteraad o p dinsdag 17 en 31 maart bespreekt. Uit het onderzoek komt naar voren dat nieuwe huisvesting in eigen beheer goedkoper is dan een constructie waarbij de huisvesting wordt ondergebracht bij een investeerder/belegger . Ook is nieuwbouw in eigen beheer goedkoper dan een verbouwing van het bestaande gemeentekantoor in Hoornaar . Daarom stelt het college van b en w aan de gemeente raad voor om te kiezen voor nieuwbouw in Bleskensgraaf.

Het oorspronkelijke huisvestingsplan voor de gemeente omvat een centrale werklocatie in Bleskensgraaf, het behoud van de gemeentewerf in Noordeloos en het geschikt maken van dorpshuis De Spil als vergaderlocatie voor de gemeenteraad. De afgelopen periode is door de gemeente onder andere onderzocht of de investering van de nieuwe huisvesting onder te brengen is bij een belegger. Hiervoor heeft de gemeente contact gezocht met een bedrijfsmakelaar om een marktverkenning uit te laten voeren. Daarnaast zijn ook de mogelijkheden onderzocht bij verschillende regionale ontwikkelaars/bouwers en heeft bureau TwijnstraGudde advies uitgebracht. Uit het onderzoek komt naar voren dat de beoogde nieuwbouw/renovatie door een investeerder/belegger duurder is dan bouwen in eigen beheer.

Ook de mogelijkheid om het bestaande gemeentekantoor in Hoornaar geschikt te maken als centrale werklocatie is nader onderzocht. Om de kosten zo goed mogelijk in te schatten zijn er schetsontwerpen gemaakt. Aan de hand van deze ontwerpen zijn de verbouwkosten geraamd en de bijbehorende jaarlijkse kapitaals- en exploitatielasten berekend. Uit deze ramingen blijkt dat de renovatiekosten voor het bestaande gebouw in Hoornaar even hoog zijn als de kosten voor de gehele nieuwbouw. Alleen zijn de jaarlijkse kapitaals- en exploitatielasten veel hoger dan bij nieuwbouw. Dit komt met name door de kortere afschrijvingsduur en doordat de nieuwbouw lagere exploitatielasten kent. Ook zijn duurzaamheidsmaatregelen eenvoudiger te behalen en komt de grond van het voormalige gemeentehuis in Hoornaar beschikbaar voor herontwikkeling.

Voorstel aan de gemeente raad

Het college van b en w stelt de gemeenteraad voor om, op basis van de uitkomsten van het onderzoek, te kiezen voor nieuwbouw in Bleskensgraaf in eigen beheer en het bestaande gemeentekantoor in Hoornaar op ‘sobere wijze’ geschikt te maken als tijdelijke centrale werklocatie voor de periode gedurende de realisatie van de nieuwbouw.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden